Poradenstvo

Poradenstvo, projektovanie a dokumentácia

  • odborné poradenstvo v oblasti civilnej ochrany

  • projektovanie ochranných stavieb civilnej ochrany a úkrytov CO v zmysle smerníc pre projektovanie a výstavbu ochranných stavieb a úkrytov CO od územného rozhodnutia po užívacie povolenie

  • projektové práce pre filtračné a ventilačné zariadenia

  • spracúvanie dokumentácie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov

 

Vypracúvanie plánov,  zabezpečovanie a vykonávanie školení

  • vypracúvanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva

podľa rozsahu objednávky

  • vypracúvanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

podľa rozsahu objednávky

  • vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany

podľa rozsahu objednávky

  • zaškolenie údržbárov a obsluhy podľa platných predpisov pre jednotlivé typy filtračných a ventilačných zariadení

od 35 €/hod.

  • skupinové školenia v rámci revízie a servisu filtračných a ventilačných zariadení, trojdňové, do 12 účastníkov

od 110 €/osoba

 

"OCHRANA OBYVATEĽSTVA – Prvoradá úloha"