Úvod

Vitajte na stránkach spoločnosti Úkryt Stav s.r.o

Činnosť spoločnosti je zameraná hlavne na oblasť civilnej ochrany. Projektujeme ochranné stavby civilnej ochrany v zmysle smerníc pre projektovanie a výstavbu ochranných stavieb, zabezpečujeme dodávku a montáž technologických zariadení civilnej ochrany, vykonávame revízie a opravy filtračných a ventilačných zariadení v ochranných stavbách civilnej ochrany a zabezpečujeme výrobu náhradných dielov.

Vykonávame odborné poradenstvo a školenia v oblasti civilnej ochrany ako aj spracúvanie dokumentácie v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

Podnikáme v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Zabezpečujeme dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, čistiace a upratovacie služby ako i sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek.


Ponúkame:

  • projektovanie stavieb a technologických zariadení civilnej ochrany

  • dodávku technologických zariadení civilnej ochrany

  • montáž technologických zariadení civilnej ochrany

  • revízie a opravy technologických zariadení úkrytov civilnej ochrany

  • spracovanie dokumentácie pre potreby civilnej ochrany (pre inštitúcie, firmy, ...)

  • školenia na účely civilnej ochrany obyvateľstva

  • odborné poradenstvo na úseku civilnej ochrany

 

"OCHRANA OBYVATEĽSTVA – Prvoradá úloha"